Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutyna täze ýolbaşçy bellendi

Iýul 8, 2022

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň birinji ýarymynda amala aşyrylan işleriň netijelerine we öňde durýan wezipelere bagyşlanan giňişleýin mejlisini geçirdi. Mejlisiň barşynda ýolbaşçylary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak bilen bagly guramaçylyk meselelerine hem seredildi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berilýär.

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen, Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň rektory Hojamyrat Geldimyradow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ykdysady, bank we halkara maliýe guramalary meseleleri boýunça orunbasary wezipesine bellenildi.

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen, Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň rektory wezipesine Aknabat Atabaýewa bellenilip, ol Mary welaýatynyň häkiminiň bilim, medeniýet, saglygy goraýyş we sport boýunça orunbasary wezipesinden boşadyldy.


Habarlaşmak üçin

biznes.reklama@list.ru
biznesreklama@sanly.tm
+993 12 237795
+993 12 237792

Salgysy

Bitarap Türkmenistan şaýoly,
jaý 593, Aşgabat, Türkmenistan, 744000

Ähli hukuklar goralan.