Indi Gyrgyz Respublikasy ruslar bilen rublda hasap-hesip eder

Iýul 22, 2022

Gyrgyz Respublikasy hem-de Russiýa indi hasap-hesiplerini rubl bilen amala aşyrarlar. Bu barada Gyrgyz Respublikasynyň ykdysadyýet we söwda ministri Daniýar Amangeldiýew mälim etdi — diýip, «Interfaks» ýazýar.

Ministr Daniýar Amangeldiýew bu ýagdaý barada şeýle gürrüň berýär:

— Ýangyç we çalgy ýaglary dollar bilen töleg edilýärdi. Sanksiýalaryň ulanylmagy hem-de SWIFT ulgamynyň ýapylmagy bilen, tölegler bilen baglanyşykly kynçylyklar ýüze çykdy. Şol sebäpli hem Russiýa bilen ähli hasaplamalaryň rublda edilmegine karar berdik. Ýöne hasaplamalar rubla geçensoň, rublyň alyş-çalyş hümmeti güýçlenip başlady, bu bolsa ýangyjyň bahasyna täsir etdi. Şol sebäpli-de kompaniýalara benzin, dizel ýangyjyny we suwuklandyrylan gazy satyn almaklary üçin döwlet tarapyndan goşmaça goldaw berler.


Habarlaşmak üçin

biznes.reklama@list.ru
biznesreklama@sanly.tm
+993 12 237795
+993 12 237792

Salgysy

Bitarap Türkmenistan şaýoly,
jaý 593, Aşgabat, Türkmenistan, 744000

Ähli hukuklar goralan.