«Şahtýor» FIFA-nyň üstünden kazyýete arz etdi

Iýul 20, 2022

FIFA-nyň Ukrainada we Russiýada oýnaýan daşary ýurtly oýunçylara şertnamasyny ýatyrmaga rugsat berýän çözgüt çykarmagy ukrain topary tarapyndan oňlanylmady. «Şahtýor» degişli karar boýunça FIFA-nyň üstünden Sport arbitraž kazyýetine arz etdi. Mälim bolşuna görä, ukrain topary ýetirilen zyýanyň öwezini dolmak üçin, 50 million ýewro öwez tölegini tölemegi talap edýär. «Şahtýor»-yň ýolbaşçylarynyň hasap-hesibine görä, şol karar esasynda kluby terk eden dört legioneriň transferinden, takmynan, şonça girdeji almak mümkin eken. FIFA-nyň legionerler bilen bagly agzalýan çözgüdi bolsa, «Şahtýor»-yň ol transferleri amala aşyrmagyna böwet boldy. 

Ýeri gelende ýatlatsak, «Şahtýor» 2022-2023-nji ýylky möwsümde ÝÇL-iň toparçalaýyn tapgyrynda çykyş eder. Ukrainanyň çempiony öz öý duşuşyklaryny Polşanyň Warşawa şäherinde geçirer. 


Habarlaşmak üçin

biznes.reklama@list.ru
biznesreklama@sanly.tm
+993 12 237795
+993 12 237792

Salgysy

Bitarap Türkmenistan şaýoly,
jaý 593, Aşgabat, Türkmenistan, 744000

Ähli hukuklar goralan.