Edebiýat

Edebiýat
35 gün 9 sagat öň
Magtymguly Pyragynyň hünär bilen bagly dürdänelerinden

Oýanyp gaflatdan, açdym gözümni,

Erenler paýyna sürtdüm ýüzümni,

Okatdylar, hak sözledim sözümni,

«Segsen mün kelamy beýan» diýdiler.

***

Joşgun ýüregimde mowç urar, ýatmaz,

Gaýnar, gazaplanar, hiç laýa batmaz,

Ylym-tälim algan seni unutmaz,

Gider boldum, hoş gal, gözel «Şirgazy!»

***

Mert oldur ki, bolsa köňli rehimli,

Göwresi giň gerek, özi pähimli,

Giň ýerde garga deý bolsun wehimli1,

Ýerinde hünäri, işi gerekdir.

***

Magtymguly, söz binýadyň

Agzynda ýakynyň-ýadyň,

Hünär ýok söz bilen adyň

Halk içinde belli görner.

***

Oýunyň lezzetin bilmeýän adam

Hünärli ýigidiň sazyna degmez.

Bet syýakly, bethüý bolan pis adam,

Perizadyň eden näzine degmez.

***

Dünýe görmeý, tutgun galsaň bir künçde,

Bady-paý dek ýer ýüzüne ýeldim tut,

Çyn-Maçynda, Rumda, Hindde, Hebeşde

Bolan-bolmuş hünärleri bildim tut.

Gurban BEGALYÝEW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň mugallymy.

13.06.2024

Habarlaşmak üçin

biznes.reklama@list.ru
biznesreklama@sanly.tm

+993 12 237795
+993 12 237792

Salgysy

Bitarap Türkmenistan şaýoly,
jaý 593, Aşgabat, Türkmenistan, 744000