Mary welaýatynyň gowaçaly meýdanlarynda ilkinji ak hanalar açylyp başlady

Awgust 5, 2022
49

«Türkmenistan» gazeti Mary welaýatynyň Garagum, Türkmengala, Sakarçäge, Baýramaly etraplarynyň gowaçaly meýdanlarynda ilkinji ak hanalaryň açylyp başlandygyny buşlady.

Bu hasyl ýylynda welaýatyň pagtaçy kärendeçileri 165 müň gektara gowaçanyň «Ýolöten — 7», «Ýolöten — 14», «Ýolöten — 39», «Jeýhun» ýaly görnüşlerini ekdiler.

Mineral dökünlerden hem-de siňňitli suwdan ýeterlik paýyny alan gowaçalar häzirki wagtda hasylyny günsaýyn artdyrýar. Bereket buşlukçysy bolan gözüňi dokundyrýan ilkinji ak hanalar bolsa daýhan azabynyň ýerine düşendiginden habar berýär.


Habarlaşmak üçin

biznes.reklama@list.ru
biznesreklama@sanly.tm
+993 12 237795
+993 12 237792

Salgysy

Bitarap Türkmenistan şaýoly,
jaý 593, Aşgabat, Türkmenistan, 744000

Ähli hukuklar goralan.