Oba hojalyk

Oba hojalyk
418 gün 11 sagat öň
Mary welaýatynyň gowaçaly meýdanlarynda ilkinji ak hanalar açylyp başlady

«Türkmenistan» gazeti Mary welaýatynyň Garagum, Türkmengala, Sakarçäge, Baýramaly etraplarynyň gowaçaly meýdanlarynda ilkinji ak hanalaryň açylyp başlandygyny buşlady.

Bu hasyl ýylynda welaýatyň pagtaçy kärendeçileri 165 müň gektara gowaçanyň «Ýolöten — 7», «Ýolöten — 14», «Ýolöten — 39», «Jeýhun» ýaly görnüşlerini ekdiler.

Mineral dökünlerden hem-de siňňitli suwdan ýeterlik paýyny alan gowaçalar häzirki wagtda hasylyny günsaýyn artdyrýar. Bereket buşlukçysy bolan gözüňi dokundyrýan ilkinji ak hanalar bolsa daýhan azabynyň ýerine düşendiginden habar berýär.


Habarlaşmak üçin

biznes.reklama@list.ru
biznesreklama@sanly.tm

+993 12 237795
+993 12 237792

Salgysy

Bitarap Türkmenistan şaýoly,
jaý 593, Aşgabat, Türkmenistan, 744000