Jemgyýet

Jemgyýet
71 gün 1 sagat öň
«EV Connect» kompaniýasy «Marriott» otelleriniň elektroulaglara zarýad beriji beketlerini gurar

Bütin dünýäde sarp edilýän energiýanyň aglaba bölegini gaýtadan dikeldilýän energiýanyň hasabyna üpjün etmäge, şonuň netijesinde bolsa tebigy gurşawyň arassalygyny üpjün etmäge ýykgyn edilýär. Bu ugurda elektroulaglar örän uly ähmiýete eýedir. Hut şu nukdaýnazardan, dünýäniň iň iri otelleriniň elektorulaglara zarýad beriji beketlere zerurlygy ýiti duýulýar. Dünýäniň iri myhmanhanalar toplumlary elektroulagly myhmanlarynyň köpelýänligini nazarda tutup, myhmanlary üçin has amatly şertleri döretmek maksady bilen, otelleriniň ýanyndaky awtoduralgalarynda elektroulaglara zarýad beriji beketlerini giňden ornaşdyrýarlar.

Dünýäniň iň iri «Marriott International» myhmanhanalar toplumy ABŞ-da hem-de Kanadada hereket edýän müňlerçe otelleriniň awtoduralgalaryny elektroulaglara zarýad beriji beketleri bilen üpjün etmek boýunça bu ugurda iş alyp barýan «EV Connect» kompaniýasy bilen şertnama baglaşdy. Şertnama laýyklykda, bu ugurda köpýyllyk tejribesi bolan kompaniýa «Marriott» atly 6000 oteliň awtoduralgalarynda elektroulaglara zarýad beriji beketlerini gurar. Dynç almak üçin gelýän myhmanlaryna ýokary derejedäki hyzmatlaryny hödürleýän iri kompaniýa müşderileriniň islegine we ösen döwrüň talaplaryna laýyklykda, döwrebaplygyny ünsden düşürmeýär.

Maglumat üçin aýtsak, «Marriott International» myhmanhanalar toplumynyň Ýer ýüzüniň 139 sebitinde 31 sany dürli markalar bilen adygan meşhur otelleriniň 8500-den gowragy hereket edýär. «EV Connect» kompaniýasy bolsa 2010-njy ýyldan bäri elektroulaglara zarýad beriji beketleriň gurluşygynda ýöriteleşendir.

«EV Connect» kompaniýasy bilen «Marriott» myhmanhanalar toplumynyň arasyndaky bu hyzmatdaşlyk elektroulaglar bazarynyň giňemegine hem-de syýahatçylyk pudagynyň has-da ösmegine oňyn itergi berer.

Muhammet ATANYÝAZOW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň mugallym-öwrenijisi.

Habarlaşmak üçin

biznes.reklama@list.ru
biznesreklama@sanly.tm

+993 12 237795
+993 12 237792

Salgysy

Bitarap Türkmenistan şaýoly,
jaý 593, Aşgabat, Türkmenistan, 744000