Jemgyýet

Jemgyýet
66 gün 20 sagat öň
Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi geçirildi

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň döwrebap sergi zalynda geçirilen Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisinde ýokary tehnologiýaly önümçilikler, ýurdumyzyň kärhanalarynda öndürilýän hem-de içerki we daşary ýurt bazarlarynda mynasyp orun eýeleýän döwrebap gurluşyk we bezeg serişdeleri, kompýuter we elektron harytlar, ulag we logistika, bank ulgamynyň hyzmatlary, häzirki zaman aragatnaşyk we kommunikasiýa mümkinçilikleri, halkyň sarp edýän harytlaryny öndürmekde ýetilen sepgitler, ekologiýa we daşky gurşawy goramak, saglygy goraýyş, sport we syýahatçylyk ulgamyny, bilimi we ylmy, medeniýeti ösdürmek ugurlarynda gazanylan üstünlikler türkmen we dünýä jemgyýetçiligine giňden ýaýbaňlandyryldy.

Gatnaşyjylar bu serginiň ýokary derejede geçirilmegine giň mümkinçilikler döredip berendigi üçin hormatly Prezidentimize çäksiz alkyşlar aýtdylar. Serginiň ahyrynda oňa gatnaşyjylara sertifikatlaryň gowşurylyş dabarasy boldy.

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisine gatnaşyjylar tarapyndan hormatly Prezidentimize Ýüzlenme kabul edildi.

Maýa APBAÝEWA,

Türkmenistanyň Söwda-senagat

edarasynyň metbugat sekretary.


Habarlaşmak üçin

biznes.reklama@list.ru
biznesreklama@sanly.tm

+993 12 237795
+993 12 237792

Salgysy

Bitarap Türkmenistan şaýoly,
jaý 593, Aşgabat, Türkmenistan, 744000