Jemgyýet

Jemgyýet
234 gün 10 sagat öň
«Röwşen» we «Mary deri — aýakgap» türkmen kompaniýalary Kuraş boýunça XIV dünýä çempionatyna gatnaşyjylarüçin ýörite aýakgap toplumyny döretdiler

«Röwşen» we «Mary deri — aýakgap» türkmen kärhanalary 23 — 28-nji noýabrda Aşgabatda geçirilýän Kuraş boýunça XIV dünýä çempionatyna gatnaşyjylar üçin bilelikde taýýarlanan ýörite sport aýakgaplarynyň toplumyny tanyşdyrdylar.

Toplum türgenler, lukmanlar, howpsuzlyk işgärleri, metbugat işgärleri, meýletinçiler we beýleki çempionata gatnaşyjylar üçin aýakgap nusgalaryny öz içine alýar. Aýakgaplar häzirki zaman tehnologiýalary we materiallary ulanylyp taýýarlanyldy, olar ýokary hili hem-de rahatlygy bilen tapawutlanýarlar.

 


Habarlaşmak üçin

biznes.reklama@list.ru
biznesreklama@sanly.tm

+993 12 237795
+993 12 237792

Salgysy

Bitarap Türkmenistan şaýoly,
jaý 593, Aşgabat, Türkmenistan, 744000