Jemgyýet

Jemgyýet
143 gün 11 sagat öň
 «Türkmenhowaýollary» 4 sany halkara gatnawlaryna arzanlaşyk yglan etdi

Türkmenistan» awiakompaniýasy täze açylan we hereket edýän Aşgabat – Hoşimin – Aşgabat, Aşgabat – Milan – Aşgabat, Aşgabat – London – Aşgabat we Aşgabat – Frankfurt – Aşgabat halkara ugurlary boýunça awiabiletlere arzanlaşyklaryň girizilendigini habar berdi.

Arzanlaşyklar 2024-nji ýylyň mart aýynyň ahyryna çenli hereket eder diýlip, gullugyň resmi saýtynda habar berilýär.

Taýýarlan: Begenç BABAÝEW,

Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň zähmet, ilatyň iş bilen üpjünçiligi

bölüminiň başlygy, Halk maslahatynyň agzasy.


Habarlaşmak üçin

biznes.reklama@list.ru
biznesreklama@sanly.tm

+993 12 237795
+993 12 237792

Salgysy

Bitarap Türkmenistan şaýoly,
jaý 593, Aşgabat, Türkmenistan, 744000