Söwda

Gysga habarlar

Hytaýyň dollar bilen kesgitlenen eksporty 2024-nji ýylyň ilkinji iki aýynda ýokarlandy

Resmi maglumatlara görä, Hytaýyň dollar bilen kesgitlenen eksporty 2024-nji ýylyň ilkinji iki aýynda 7,1% ýokarlanyp, 528,01 milliard dollara ýetdi.

Bellenilişi ýaly, bu ösüş garaşylýan çaklamadan 1,9% ýokary boldy. Dollarda görkezilen import 402,85 milliard dollar bolup, geçen ýyldakydan 3,5 göterim ýokarlandy. Şeýle-de bu ugurdaky oňyn söwda balansy 125,16 milliard dollara barabar boldy.

Bulardan başga-da, gysgaça belläp geçsek, ýanwar-fewral  aýlarynda Hytaýyň ýuany bilen kesgitlenen eksporty geçen ýyl bilen deňeşdirilende, 10,3%, importy bolsa 6,7% ýokarlandy.

Gunça HAÝYDOWA,

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň talyby.

11.03.2024

Hytaýyň dollar bilen kesgitlenen eksporty 2024-nji ýylyň ilkinji iki aýynda ýokarlandy

Hindistan 100 milliard dollarlyk maýa goýum şertnamasyny baglaşdy

    Hindistan Ýewropanyň 4 döwleti, ýagny Islandiýa, Lihtenşteýn, Norwegiýa we Şweýsariýa bilen söwda şertnamasyna gol çekdi. Şertnamanyň umumy möçberi 100 milliard dollaryna deň bolan maýa goýumy hem-de ýakyn 15 ýylda Hindistanda 1 million iş ýerini döretmek baradaky borçnamany öz içine alýar. Hindistan bolsa, öz gezeginde Ýewropa Erkin Söwda Assosiasiýasynyň (EFTA) agzalary bolan dört sany ýurduň senagat önümlerine import salgytlaryny azaltmagy öz üstüne borç edinýär. Şeýle hem Hindistan Angliýa we Ýewropa Bileleşigi bilen söwda şertnamalaryny baglaşmagyň üstünde iş alyp barýar.

Nurtäç AŞYROWA,

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň talyby.

11.03.2024

Hindistan 100 milliard dollarlyk maýa goýum şertnamasyny baglaşdy

top news

Söwda hyzmatdaşlygy...

Duşenbe güni, birža ...

Hytaýyň dollar bilen...

Hindistan 100 millia...

Şenbe güni, birža sö...

Advertisement

Soňky habarlar

Mart 12, 2024

Söwda hyzmatdaşlygy

Düýn, 11-nji martda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi bilen Germaniýanyň Halkara hyzmatdaşlyk boýunça jemgyýetiniň (GIZ) arasynda «Merkezi Aziýada söwda amallaryny ýönekeýleşdirmek» atly Sebitleýin taslama hakynda Özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekildi.

Ähtnama laýyklykda, taraplar Türkmenistanda söwda amallaryny kämilleşdirmek hem-de ýönekeýleşdirmek boýunça bilelikdäki tagallalara ähmiýet bermek, söwdany ösdürmegiň bir ugry hökmünde ähli derejedäki işgärleriň habardarlygynydyr mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak boýunça ylalaşdylar. Şeýle-de Ähtnamada global söwdany, maýa goýumlaryny, maliýe ulgamyny, hususy pudak we raýat jemgyýeti bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek, halkara söwda amallaryny ýönekeýleşdirmek üçin amaly çözgütler kabul edildi. Şeýle hem ylalaşyga laýyklykda, ykdysady ösüşe gönükdirilen söwda amallaryna ýardam bermek we ýönekeýleşdirmek boýunça sebitleýin hyzmatdaşlygy berkitmek babatda ylalaşygy gazandylar.


Mart 11, 2024

Duşenbe güni, birža söwdalaşyklarynda Jet A-1 kysymly uçar kerosini hem-de arassalanan nah galyndylary ýokary islege eýe boldy

Duşenbe güni, 11-nji martda birža söwdalarynda daşarky bazarda Owganystan Döwletiniň işewürleri “Türkmennebit” Döwlet Konserninden Jet A-1 kysymly uçar kerosinini şeýle-de Türkiýeli işewürler ýerli hususy kärhanasyndan arassalanan nah galyndylaryny satyn almak barada geleşik baglaşdylar. Söwdalaşyklaryň barşynda jemi 2 185 000 ABŞ dollaryna barabar bolan 2 geleşik baglaşyldy

Mart 10, 2024

Hytaýyň dollar bilen kesgitlenen eksporty 2024-nji ýylyň ilkinji iki aýynda ýokarlandy

Resmi maglumatlara görä, Hytaýyň dollar bilen kesgitlenen eksporty 2024-nji ýylyň ilkinji iki aýynda 7,1% ýokarlanyp, 528,01 milliard dollara ýetdi.

Bellenilişi ýaly, bu ösüş garaşylýan çaklamadan 1,9% ýokary boldy. Dollarda görkezilen import 402,85 milliard dollar bolup, geçen ýyldakydan 3,5 göterim ýokarlandy. Şeýle-de bu ugurdaky oňyn söwda balansy 125,16 milliard dollara barabar boldy.

Bulardan başga-da, gysgaça belläp geçsek, ýanwar-fewral  aýlarynda Hytaýyň ýuany bilen kesgitlenen eksporty geçen ýyl bilen deňeşdirilende, 10,3%, importy bolsa 6,7% ýokarlandy.

Gunça HAÝYDOWA,

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň talyby.

11.03.2024

Mart 9, 2024

Hindistan 100 milliard dollarlyk maýa goýum şertnamasyny baglaşdy

    Hindistan Ýewropanyň 4 döwleti, ýagny Islandiýa, Lihtenşteýn, Norwegiýa we Şweýsariýa bilen söwda şertnamasyna gol çekdi. Şertnamanyň umumy möçberi 100 milliard dollaryna deň bolan maýa goýumy hem-de ýakyn 15 ýylda Hindistanda 1 million iş ýerini döretmek baradaky borçnamany öz içine alýar. Hindistan bolsa, öz gezeginde Ýewropa Erkin Söwda Assosiasiýasynyň (EFTA) agzalary bolan dört sany ýurduň senagat önümlerine import salgytlaryny azaltmagy öz üstüne borç edinýär. Şeýle hem Hindistan Angliýa we Ýewropa Bileleşigi bilen söwda şertnamalaryny baglaşmagyň üstünde iş alyp barýar.

Nurtäç AŞYROWA,

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň talyby.

11.03.2024

Mart 9, 2024

Şenbe güni, birža söwdalarynda daşarky bazara oba hojalyk we ýeňil senagatynyň önümleri satyldy

Şenbe güni, 9-njy martda birža söwdalarynda daşarky bazarda Serbiýa Döwletiniň işewürleri Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman ministrliginden guradylan buýan köküniň ekstraktyny şeýle-de Gyzgyz işewürleri “Ibris” HK-den jynsy balagyny satyn almak barada geleşik baglaşdylar. Söwdalaşyklaryň barşynda jemi 805 300,00 ABŞ dollaryna barabar bolan 2 geleşik baglaşyldy.

Advertisement

Habarlaşmak üçin

biznes.reklama@list.ru
biznesreklama@sanly.tm

+993 12 237795
+993 12 237792

Salgysy

Bitarap Türkmenistan şaýoly,
jaý 593, Aşgabat, Türkmenistan, 744000