Sport

2023: futbol klublary rekord derejede pul sarp etdiler

Ýylyň dowamynda serhedara 74836 sany transferiň geçirilendigi bellenilýär. Bu transferleriň, takmynan, 23689-sy (31,7 göterim) professionallar (erkekler we zenanlar klublary) tarapyndan amala aşyryldy, galan 51147 transfer (68,3 göterim) bolsa höwesjeňlere degişlidir.

Futbol klublarynyň transferlere sarp eden umumy çykdajylary 9,63 milliard dollara ýetdi, bu 2022-nji ýyldakydan 48,1 göterim köpdür. 2023-nji ýyldaky görkeziji 2019-njy ýylda goýlan öňki rekorddan (7,35 milliard dollar) 2 milliard dollardan hem köpdür.

Esasy 10 transferiň umumy bahasy sarp edilen ähli puluň 10 göterimden gowragyny emele getirýär. Pul tölenen 3279 transferden iň iri 100 transferiň umumy bahasy jemi çykdajylaryň 45 göterimden gowragyny düzýär. Angliýanyň klublary 2,96 milliard dollar bilen sanawda birinji orunda durýar.

Nemes klublary oýunçy satmakdan gazanylan girdejileriň sanawynda birinji orunda durýar, olar 1,2 milliard dollardan gowrak girdeji gazandylar. 2022-nji ýylda bolşy ýaly, Portugaliýanyň klublary beýleki döwletlere garanyňda, has köp oýunçy satyn aldylar (1017). Braziliýanyň klublary, tersine, köp oýunçy satdylar (1217).

2023-nji ýylda jemi 1024 klub halkara transferlerine pul harçlady. Taryhda ilkinji gezek 1000-den gowrak topar daşary ýurtlardan futbolçy transfer etdi. Transfer töleglerini alýan klublaryň sany 1241-e ýetdi, bu täze rekorddyr.

2023: futbol klublary
rekord derejede
pul sarp etdiler

«SKA»-dan 400-lik rekord

Sankt-Peterburgyň «SKA» hokkeý topary KHL-iň nobatdaky tapgyrynda öz meýdançasynda Astananyň «Barys» toparyny 7:0 hasabyn­da ýeňlişe sezewar etdi. Şeýlelikde, «SKA» bu turniriň çäginde 400 sany öý oýnuny ýeňiş bilen tamamlan il­kinji topar hökmünde rekord goýdy. Bu sepgide ýetmek üçin «SKA» toparyna 561 oýun gerek boldy.


«SKA»-dan 400-lik rekord

top news

Mingazow we Messi bi...

6 jübüt krossowka üç...

2023: futbol klublar...

«SKA»-dan 400-lik re...

Madridde «Formula -1...

Advertisement

Soňky habarlar

Fewral 12, 2024

Mingazow we Messi bir suratda

Gonkongyň «Kitçi» toparynyň türkmenistanly ýarymgoragçysy Ruslan Mingazow Gonkongyň çempionatynyň ýyldyzlarynyň «Inter Maýami» topary bilen bolan ýoldaşlyk duşuşygyndan soňra dünýä çempiony, argentinaly ýyldyz Lionell Messi bilen bilelikde düşen suratyny paýlaşdy.

Ýeri gelende ýatlatsak, duşuşyk 4-nji fewralda Gonkongda geçirildi. Messi tutuş oýna ätiýaçlyk oturgyjynda tomaşa etdi we meýdança çykmady. Mingazow bolsa oýnuň birinji ýarymynda oýnap, arakesmede çalşyryldy. Oýun «Inter Maýami» toparynyň 4:1 hasabyndaky ýeňşi bilen tamamlandy.

 

Fewral 5, 2024

6 jübüt krossowka üçin 8 million dollar

Maýkl Jordanyň alty jübüt krossowkasy (sport aýakgaby) auk­sionda rekord baha satyldy. Has takygy, olar şol bir hyrydar tarapyndan jemi 8,03 million amerikan dollaryna satyn alyndy.

Ýeri gelende bellesek, auksionda satylan aýakgaplar Maýkl Jordanyň MBA-nyň çempionlygyny getiren duşuşyklarda geýen krossowkalarydyr.

Fewral 5, 2024

2023: futbol klublary rekord derejede pul sarp etdiler

Ýylyň dowamynda serhedara 74836 sany transferiň geçirilendigi bellenilýär. Bu transferleriň, takmynan, 23689-sy (31,7 göterim) professionallar (erkekler we zenanlar klublary) tarapyndan amala aşyryldy, galan 51147 transfer (68,3 göterim) bolsa höwesjeňlere degişlidir.

Futbol klublarynyň transferlere sarp eden umumy çykdajylary 9,63 milliard dollara ýetdi, bu 2022-nji ýyldakydan 48,1 göterim köpdür. 2023-nji ýyldaky görkeziji 2019-njy ýylda goýlan öňki rekorddan (7,35 milliard dollar) 2 milliard dollardan hem köpdür.

Esasy 10 transferiň umumy bahasy sarp edilen ähli puluň 10 göterimden gowragyny emele getirýär. Pul tölenen 3279 transferden iň iri 100 transferiň umumy bahasy jemi çykdajylaryň 45 göterimden gowragyny düzýär. Angliýanyň klublary 2,96 milliard dollar bilen sanawda birinji orunda durýar.

Nemes klublary oýunçy satmakdan gazanylan girdejileriň sanawynda birinji orunda durýar, olar 1,2 milliard dollardan gowrak girdeji gazandylar. 2022-nji ýylda bolşy ýaly, Portugaliýanyň klublary beýleki döwletlere garanyňda, has köp oýunçy satyn aldylar (1017). Braziliýanyň klublary, tersine, köp oýunçy satdylar (1217).

2023-nji ýylda jemi 1024 klub halkara transferlerine pul harçlady. Taryhda ilkinji gezek 1000-den gowrak topar daşary ýurtlardan futbolçy transfer etdi. Transfer töleglerini alýan klublaryň sany 1241-e ýetdi, bu täze rekorddyr.

Ýanwar 29, 2024

«SKA»-dan 400-lik rekord

Sankt-Peterburgyň «SKA» hokkeý topary KHL-iň nobatdaky tapgyrynda öz meýdançasynda Astananyň «Barys» toparyny 7:0 hasabyn­da ýeňlişe sezewar etdi. Şeýlelikde, «SKA» bu turniriň çäginde 400 sany öý oýnuny ýeňiş bilen tamamlan il­kinji topar hökmünde rekord goýdy. Bu sepgide ýetmek üçin «SKA» toparyna 561 oýun gerek boldy.


Ýanwar 29, 2024

Madridde «Formula -1» boýunça Gran-pri geçiriler

Madrid şäherinde «Formula-1» boýunça Gran-pri ýaryşyny geçirmek barada ylalaşyk gazanyldy. Oňa laýyklykda, 2026-njy ýyldan başlap, Madridde «Formula-1» boýunça Gran-pri ýaryşy geçiriler. Bu baradaky ylalaşyk 10 ýyla niýetlenendir.

Advertisement

Habarlaşmak üçin

biznes.reklama@list.ru
biznesreklama@sanly.tm

+993 12 237795
+993 12 237792

Salgysy

Bitarap Türkmenistan şaýoly,
jaý 593, Aşgabat, Türkmenistan, 744000