Sport

Gysga habarlar

Sportyň dzýudo görnüşi boýunça Mary şäheriniň açyk birinjiligini almak ugrundaky ýaryş  geçirildi

Sportyň dzýudo görnüşi boýunça Mary şäheriniň açyk birinjiligini almak ugrundaky ýaryş geçirildi

Ýurdumyzyň ähli sebitlerinde döwlet Garaşsyzlygymyzyň şanly 32 ýyllyk toýunyň giňden dabaralandyrylýan günlerinde – 2023-nji ýylyň 16 – 17-nji sentýabrynda Mary şäheriniň №8-nji sport mekdebinde  ýetginjekleriň arasynda sportyň dzýudo görnüşi boýunça Mary şäheriniň açyk birinjiligini almak ugrundaky ýaryş geçirildi. Ýaryşa Mary şäheriniň №2-nji, №4-nji, №7-nji, №8-nji sport mekdebiniň, Mary etrap, Garagum etrap, Ýolöten etrap, Sakarçäge etrap sport mekdepleriniň, paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň Olimpiýa sport mekdebiniň, Lebap welaýatynyň sport mekdepleriniň ýaş türgenleri gatnaşdylar.          Sportyň dzýudo görnüşi boýunça Mary şäheriniň açyk birinjiligini almak ugrunda geçirilen ýaryşda Mary şäheriniň №7-nji sport mekdebiniň tälimçi-mugallymy Maýa Meredowanyň taýýarlan türgenlerinden 2009 – 2011-nji ýyllarda doglan ýetginjekleriň arasynda geçirilen bäsleşikde 34 kilogram agramda Perhat Orazmämmedow çykyş edip I orny. 38 kilogram agramda Hudaýberdi Gurbannazarow çykyş edip III orny, 46 kilogram agramda Atajan Akyýew çykyş edip III orny, 48 kilogram agramda Jumasoltan Arslanowa çykyş edip II orny eýelediler.

        Maýa Meredowanyň tälim beren türgenlerinden 2007 – 2008-nji ýyllarda doglan ýetginjekleriň arasynda sportyň dzýudo görnüşi boýunça geçirilen ýaryşda 55 kilogram agramda Didar Ataýew çykyş edip II orna, 66 kilogram agramda Mukam Nuryýew çykyş edip I orna mynasyp boldy.

        Sportyň dzýudo görnüşi boýunça Mary şäheriniň açyk birinjiligini almak ugrunda geçirilen ýaryşda üstünlikli çykyş edip, ýeňiji bolan ýaş türgenlere hormat hatlary, ýadygärlik medallary we gymmatbaha sowgatlar berildi.

 

Maýa Meredowa

Mary şäheriniň №7-nji sport mekdebiniň tälimçi-mugallymy


Türkmen karateçileri dürli medallaryň 72-sine eýe boldular

Şu ýylyň 8 — 10-njy sentýabry aralygynda Özbegistan Respublikasynyň Daşkent şäherinde geçirilen sportuň Şotokan karate görnüşi boýunça 13-nji dünýä çempionatynda Türkmenistanyň milli ýygyndy topary üstünlikli çykyş etdi.

Ulularyň, kadetleriň hem-de ýetginjekleriň arasynda guralan ýaryşlara 31 ýurtdan 1500-e golaý türgen gatnaşdy. Türkmenistanyň ýygyndy toparyna 64 karateçi wekilçilik etdi. Umuman, türkmenistanly karateçiler dürli medallaryň 72-sine eýe boldular. Şolaryň 13-si altyn, 20-si kümüş, galan 39-sy bolsa bürünç medallardyr. Türkmen ýygyndysy toparlaýyn hasap boýunça hem dünýäniň iň güýçli bäşligine girmegiň hötdesinden geldi. Bu barada «Türkmenistan» gazetiniň şu günki sanynda habar berilýär.

 


Türkmen karateçileri dürli medallaryň 72-sine eýe boldular

«Köpetdag» Türkmenistanyň futzal boýunça Naýbaşy ligasynda öňdäki orny elde saklaýar

Paýtagtymyzyň «Köpetdag» topary Türkmenistanyň futzal boýunça Naýbaşy ligasynda ýene bir ýeňiş gazandy. 13-nji tapgyryň oýnunda Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň topary TNGIZT-ni 6:2 hasabynda utmak bilen, bu topardan 4 utuk öňdeligi elde saklady.

Ýaryşyň beýleki oýunlarynda «Migrasiýa» Daşoguzyň «Turan» toparyndan 4:3 hasabynda üstün çykdy, «Gümrükçi» we «Senagatbank» bolsa hersi bir top geçirdi – 1:1.

13 tapgyrdan soň ýurdumyzyň wise-çempiony «Köpetdag» 35, Türkmenistanyň häzirki üç gezek çempiony «Deňizçi» bolsa 31 utuk toplady.

Ilkinji üçlügiň ahyrynda 24 utukly «Senagatbank» barýar.

Türkmenistanyň Naýbaşy ligasynyň ikinji aýlawynyň soňky üç tapgyrynyň oýunlarynyň «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän sport toplumynda geçirilýändigini ýatladýarys diýip, «Türkmenistan: Altyn asyr» saýty ýazýar.

 


«Köpetdag» Türkmenistanyň futzal boýunça Naýbaşy ligasynda öňdäki orny elde saklaýar

top news

"Ahal" Saud Arabysta...

Sportyň dzýudo görnü...

Türkmen karateçileri...

«Köpetdag» Türkmenis...

Türkmenistanly ýaşla...

Advertisement

Soňky habarlar

Sentýabr 19, 2023

"Ahal" Saud Arabystanynyň "Al-Feýha" toparyny utdy

AFK-nyň Çempionlar ligasynyň toparçalaýyn bäsleşiginiň çäginde geçirilen duşuşykda “Ahal” bilen Saud Arabystanynyň “Al-Feýha” toparlarynyň arasyndaky duşuşyk 19-nji sentýabrda Aşgabat şäherindäki “Aşgabat” köpugurly stadionynda geçirildi. Bu duşuşyk 21:00-da başlanyp, türkmen janköýerleriniň şowhunly goldawy bilen "Ahal" 1:0 hasabynda "Al-Feýha" toparyny utdy. Oýundaky ýeke-täk goly Elman Tagaýew oýnuň 51-nji minutynda geçirdi.

Sentýabr 19, 2023

Sportyň dzýudo görnüşi boýunça Mary şäheriniň açyk birinjiligini almak ugrundaky ýaryş geçirildi

Ýurdumyzyň ähli sebitlerinde döwlet Garaşsyzlygymyzyň şanly 32 ýyllyk toýunyň giňden dabaralandyrylýan günlerinde – 2023-nji ýylyň 16 – 17-nji sentýabrynda Mary şäheriniň №8-nji sport mekdebinde  ýetginjekleriň arasynda sportyň dzýudo görnüşi boýunça Mary şäheriniň açyk birinjiligini almak ugrundaky ýaryş geçirildi. Ýaryşa Mary şäheriniň №2-nji, №4-nji, №7-nji, №8-nji sport mekdebiniň, Mary etrap, Garagum etrap, Ýolöten etrap, Sakarçäge etrap sport mekdepleriniň, paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň Olimpiýa sport mekdebiniň, Lebap welaýatynyň sport mekdepleriniň ýaş türgenleri gatnaşdylar.          Sportyň dzýudo görnüşi boýunça Mary şäheriniň açyk birinjiligini almak ugrunda geçirilen ýaryşda Mary şäheriniň №7-nji sport mekdebiniň tälimçi-mugallymy Maýa Meredowanyň taýýarlan türgenlerinden 2009 – 2011-nji ýyllarda doglan ýetginjekleriň arasynda geçirilen bäsleşikde 34 kilogram agramda Perhat Orazmämmedow çykyş edip I orny. 38 kilogram agramda Hudaýberdi Gurbannazarow çykyş edip III orny, 46 kilogram agramda Atajan Akyýew çykyş edip III orny, 48 kilogram agramda Jumasoltan Arslanowa çykyş edip II orny eýelediler.

        Maýa Meredowanyň tälim beren türgenlerinden 2007 – 2008-nji ýyllarda doglan ýetginjekleriň arasynda sportyň dzýudo görnüşi boýunça geçirilen ýaryşda 55 kilogram agramda Didar Ataýew çykyş edip II orna, 66 kilogram agramda Mukam Nuryýew çykyş edip I orna mynasyp boldy.

        Sportyň dzýudo görnüşi boýunça Mary şäheriniň açyk birinjiligini almak ugrunda geçirilen ýaryşda üstünlikli çykyş edip, ýeňiji bolan ýaş türgenlere hormat hatlary, ýadygärlik medallary we gymmatbaha sowgatlar berildi.

 

Maýa Meredowa

Mary şäheriniň №7-nji sport mekdebiniň tälimçi-mugallymy


Sentýabr 13, 2023

Türkmen karateçileri dürli medallaryň 72-sine eýe boldular

Şu ýylyň 8 — 10-njy sentýabry aralygynda Özbegistan Respublikasynyň Daşkent şäherinde geçirilen sportuň Şotokan karate görnüşi boýunça 13-nji dünýä çempionatynda Türkmenistanyň milli ýygyndy topary üstünlikli çykyş etdi.

Ulularyň, kadetleriň hem-de ýetginjekleriň arasynda guralan ýaryşlara 31 ýurtdan 1500-e golaý türgen gatnaşdy. Türkmenistanyň ýygyndy toparyna 64 karateçi wekilçilik etdi. Umuman, türkmenistanly karateçiler dürli medallaryň 72-sine eýe boldular. Şolaryň 13-si altyn, 20-si kümüş, galan 39-sy bolsa bürünç medallardyr. Türkmen ýygyndysy toparlaýyn hasap boýunça hem dünýäniň iň güýçli bäşligine girmegiň hötdesinden geldi. Bu barada «Türkmenistan» gazetiniň şu günki sanynda habar berilýär.

 


Sentýabr 13, 2023

«Köpetdag» Türkmenistanyň futzal boýunça Naýbaşy ligasynda öňdäki orny elde saklaýar

Paýtagtymyzyň «Köpetdag» topary Türkmenistanyň futzal boýunça Naýbaşy ligasynda ýene bir ýeňiş gazandy. 13-nji tapgyryň oýnunda Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň topary TNGIZT-ni 6:2 hasabynda utmak bilen, bu topardan 4 utuk öňdeligi elde saklady.

Ýaryşyň beýleki oýunlarynda «Migrasiýa» Daşoguzyň «Turan» toparyndan 4:3 hasabynda üstün çykdy, «Gümrükçi» we «Senagatbank» bolsa hersi bir top geçirdi – 1:1.

13 tapgyrdan soň ýurdumyzyň wise-çempiony «Köpetdag» 35, Türkmenistanyň häzirki üç gezek çempiony «Deňizçi» bolsa 31 utuk toplady.

Ilkinji üçlügiň ahyrynda 24 utukly «Senagatbank» barýar.

Türkmenistanyň Naýbaşy ligasynyň ikinji aýlawynyň soňky üç tapgyrynyň oýunlarynyň «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän sport toplumynda geçirilýändigini ýatladýarys diýip, «Türkmenistan: Altyn asyr» saýty ýazýar.

 


Sentýabr 7, 2023

Türkmenistanly ýaşlaryň ýygyndy topary (U-23) Aziýa kubogy-2024 üçin saýlama taýýarlyk çäginde hytaýly deň-duşlaryndan üstün çykdy

Türkmenistanyň ýaşlar (23 ýaşa çenli) ýygyndy toparynyň futbolçylary Aziýa Kubogy – 2024 üçin saýlama ýaryşyň öňüsyrasynda hytaýly deň-duşlarynyň ýygyndy topary bilen geçirilen ýoldaşlyk duşuşygynda 2:0 hasabynda ýeňiş gazandy. Toparymyza bu ýeňşi Meýlis Durdyýewiň (51-nji minut) we Nurmyrat Rozyýewiň (71-nji) takyk urgulary getirdi.

Duşuşyk Hytaýyň Dalýan şäherinde geçdi. Bu ýerde türkmen ýaşlar topary Aziýa Kubogy – 2024 üçin saýlama oýunlaryna taýýarlygyň soňky tapgyryny geçýärdi.

«K» toparyň 6 – 13-nji sentýabr aralygynda Indoneziýanyň Surakarta şäherinde geçiriljek ýaryşynda toparymyzyň bäsdeşleri Taýwanyň we Indoneziýanyň toparlary bolar.

Aziýa Kubogy – 2024-iň saýlama ýaryşyna bije atyşlygyň netijesine görä, on bire bölünen 43 toparyň gatnaşjakdygyny ýatladýarys. Toparlaryň ýeňijileri, şeýle hem ikinji orunlary eýelänleriň arasynda iň oňat dört topar 2024-nji ýylyň 15-nji aprelinden 4-nji maýyna çenli Katarda geçiriljek Aziýa Kubogynyň finalyna gatnaşmaga hukuk gazanar. Bu barada «Türkmenistan: Altyn asyr» saýty habar berýär.

AFK U23 Aziýa Kubogynyň synag-saýlama duşuşyklarynyň öňümizdäki oýunlaryna Türkmenistanyň toparyny 44 ýaşly tanymal futbol hünärmeni Ahmet Agamyradow taýýarlady. Onuň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň ýaşlar (23 ýaşa çenli) ýygyndy topary geçen ýyl Yklym Birinjiliginde özi üçin taryhy netijäni gazandy – Aziýanyň sekiz sany iň güýçli ýaşlar toparyna girdi.

 


Advertisement

Habarlaşmak üçin

biznes.reklama@list.ru
biznesreklama@sanly.tm

+993 12 237795
+993 12 237792

Salgysy

Bitarap Türkmenistan şaýoly,
jaý 593, Aşgabat, Türkmenistan, 744000