Syýasat

Gysga habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastynyň gubernatoryny kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastynyň gubernatoryny kabul etdi

Düýn, 25-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastynyň gubernatory Igor Babuşkini kabul etdi.

Russiýanyň iri sebitiniň ýolbaşçysy türkmen topragynda bildirilen myhmansöýerlik üçin hoşallygyny beýan edip, döwlet Baştutanymyzy Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden gutlady.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow gutlaglar we hoşniýetli sözler üçin myhmana minnetdarlyk bildirip, Russiýa, şol sanda onuň sebitleri bilen netijeli gatnaşyklaryň mundan beýläk-de pugtalandyrylmagynyň Türkmenistanyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini aýtdy.

Myhman hem öz gezeginde, hormatly Prezidentimiz bilen bolan şol duşuşygyň ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň täze derejä çykarylmagynda möhüm ähmiýetiniň bolandygyny buýsanç bilen belledi.

Duşuşygyň dowamynda özara haryt dolanyşygynda harytlaryň görnüşlerini giňeltmek babatda umumy maksatlaryň bardygy aýdyldy. Şunuň bilen baglylykda, türkmen tarapynyň işewür toparlaryň arasynda has ýakyn gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna gyzyklanma bildirýändigi nygtaldy.

Duşuşygyň barşynda Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň kuwwatynyň doly derejede durmuşa geçirilmeginiň uly geljeginiň bardygy bellenildi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenbaşy Halkara deňiz porty bilen Astrahan oblastynyň portlarynyň arasyndaky üstaşyr ulag mümkinçiliklerini ulanmak boýunça netijeli tekliplere garamaga taýýardygyny aýtdy. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz maýa goýum hyzmatdaşlygyny giňeltmek üçin ýurdumyzyň edaralarynyň we hususy bölegiň wekilleriniň Astrahanyň aýratyn ykdysady zolaklarynyň mümkinçiliklerini öwrenmeginiň maksadalaýyk boljakdygyny nygtady we Türkmenistanyň Astrahan oblasty bilen hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegi maksat edinýändigini aýtdy.

Myhman amatly maýa goýum ýagdaýy döredilen Türkmenistanda meşhur rus kompaniýalarynyň işleýändiklerini kanagatlanma bilen belledi. Bu kompaniýalar bilen dürli ulgamlarda birnäçe möhüm taslamalar bilelikde amala aşyryldy we hyzmatdaşlygy ähli ulgamlarda giňeltmek hem-de diwersifikasiýalaşdyrmak üçin oňat mümkinçilikler bar.

Duşuşygyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow we Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastynyň gubernatory Igor Babuşkin däp bolan dostlukly, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de okgunly ösdüriljekdigine ynam bildirdiler.

 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

22-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onuň barşynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy, käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Mejlise Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary, welaýatlaryň hem-de Aşgabat şäheriniň häkimleri çagyryldy.

Döwlet Baştutanymyz mejlisi açyp, hemişe bolşy ýaly, biz jenaýat edendikleri üçin iş kesilen we eden etmişlerine ökünip, ak ýürekden toba gelen raýatlaryň uly baýramlarymyzyň öň ýanynda günäsini geçýäris, beýik ata-babalarymyzyň rehimdarlyk, ynsanperwerlik ýörelgelerinden ugur alyp, olary jeza çekmekden boşatmak ýaly sahawatly çäreleri yzygiderli geçirip durýarys diýip belledi.

Şunuň bilen baglylykda, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Raýatlyk we günä geçmek meseleleri boýunça teklipleri taýýarlamak baradaky toparyň başlygy B.Gündogdyýewe söz berildi. Ol jenaýat edendikleri üçin iş kesilen raýatlaryň Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk baýramy mynasybetli günäsini geçmek boýunça bu toparyň geçiren işleri barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, asylly däbimize eýerip, iş kesilen 1180 raýatymyzyň berkarar döwletimiziň Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli günäsini geçmek hakynda Permana gol çekýändigini aýtdy.

Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, goranmak ministri B.Gündogdyýewe hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary bilen bilelikde günäsi geçilen adamlaryň ählisini tussaglykdan boşadyp, olar ýakyn wagtda öz öýlerine, maşgala agzalarynyň arasyna barar ýaly ähli zerur işleri geçirmek tabşyryldy. Welaýatlaryň, etraplaryň, şäherleriň häkimlerine, beýleki ýolbaşçylara günäsi geçilen adamlary iş bilen üpjün etmek boýunça zerur çäreleri görmek tabşyryldy.

Döwlet Baştutanymyz günäsi geçilen adamlara bolsa yhlasly zähmet çekip, ýurdumyzda amala aşyrylýan giň gerimli işlere öz goşantlaryny goşmaklaryny, eziz Watanymyza ak ýürekden hyzmat edip, halal zähmetiň hözirini görüp ýaşamaklaryny arzuw etdi.

Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisiniň dowamynda Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary H.Geldimyradow, B.Amanow, T.Atahallyýew, B.Annamämmedow, B.Atdaýew, M.Mämmedowa, N.Amannepesow, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow, Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew gözegçilik edýän ulgamlarynda alnyp barylýan işler baradaky hasabatlary, şeýle-de ýurdumyzyň welaýatlarynyň häkimleri hasabatlary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Atdaýew Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe söwda ulgamyny döwrebaplaşdyrmak, daşary söwdanyň möçberini artdyrmak we giňeltmek boýunça görülýän maksatnamalaýyn çäreler barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, gazna bazarynyň netijeliligini ýokarlandyrmak maksady bilen, «Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň işini kämilleşdirmegiň 2020 — 2025-nji ýyllar üçin Strategiýasyna» we döwrüň talaplaryna laýyklykda, ýurdumyzyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň işini kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada aýdyldy.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, Döwlet haryt-çig mal biržasynyň düzümini kämilleşdirmegiň wajypdygyna ünsi çekdi we birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Döwlet Baştutanymyz birža hyzmatlarynyň sanly ulgam arkaly amala aşyrylmagynyň hasabyna maglumat tehnologiýalarynyň mümkinçilikleriniň ýokarlandyrylmagy bilen zähmet öndürijiligini artdyrmaga, ylalaşyklary bellige almak işini çaltlandyrmaga mümkinçilik berjekdigini aýtdy we wise-premýere bu ugurdaky işleri dowam etdirmegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň agzalaryna ýüzlenip, şu baýramçylyk günlerinde Birleşen Milletler Guramasyndan gelip gowşan şatlykly habara ünsi çekdi. Bu guramanyň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) Bütindünýä mirasy komitetiniň giňişleýin mejlisinde Türkmenistanyň Özbegistan we Täjigistan Respublikalary bilen bilelikde hödürlän «Beýik Ýüpek ýoly: Zarawşan — Garagum geçelgesi», şeýle hem Türkmenistanyň Özbegistan we Gazagystan Respublikalary bilen bilelikde hödürlän «Aram guşaklykdaky Turan çölleri» atly köptaraplaýyn hödürnamalaryny bu guramanyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizmek hakynda çözgüt biragyzdan kabul edildi. Ýurdumyzyň «Bereketli Garagum», «Gaplaňgyr» döwlet tebigy goraghanalarynyň, «Repetek» döwlet biosfera goraghanasynyň we onuň «Ýerajy» çäkli goraghanasynyň çöl ekoulgamlarynyň hem ýokarda agzalan sanawa girizilendigi bellärliklidir.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzda toýlaryň toýlara, baýramlaryň baýramlara ulaşýandygyny belläp, mejlise gatnaşyjylary we Türkmenistanyň ähli halkyny bu ajaýyp waka bilen tüýs ýürekden gutlady.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistanyň raýatlygyna kabul etmek we ýurdumyzda ýaşamak üçin ygtyýarnamalary bermek hakynda hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, mejlise gatnaşyjylaryň el çarpyşmalary astynda 1 müň 301 adamy Türkmenistanyň raýatlygyna kabul etmek hakynda Permana hem-de 265 adama Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnama bermek hakynda Karara gol çekdi.

Sanly ulgam arkaly geçirilýän giňişleýin mejlisiň dowamynda oňa gatnaşyjylar hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy doglan güni, şeýle hem döwlet Baştutanymyzy we türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowy Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutlap, berk jan saglyk, uzak ömür, Garaşsyz Türkmenistanyň mundan beýläk-de okgunly ösmeginiň we mähriban halkymyzyň abadançylygynyň, rowaçlygynyň bähbidine alyp barýan döwlet ähmiýetli işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdiler.

Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisine gatnaşyjylara gutlaglar üçin minnetdarlyk bildirip we olara ýüzlenip, şu günler baky Bitarap ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramyny giňden toýlaýandygyny belledi.

Berkarar döwletimizde raýatlarymyzyň abadan we bagtyýar durmuşda ýaşamagy üçin uly işler alnyp barylýar. Ine, şu günlerem, uly baýramymyzyň öň ýanynda şähergurluşyk maksatnamamyz bilen bagly birnäçe çäreleri geçirýäris. Bagtyýar raýatlarymyz üçin täze ýaşaýyş jaýlaryny açyp ulanmaga berýäris, täze binalaryň düýbüni tutýarys. Munuň özi Garaşsyz döwletimiziň adam hakynda edýän hakyky aladasynyň ýene-de bir aýdyň mysalydyr diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, goranmak ministri B.Gündogdyýewe hem-de harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylaryna ýüzlenip, baýramçylyk günlerinde örän köp çäreleri geçirmegiň göz öňünde tutulýandygy bilen baglylykda, döwlet serhedinden başlap, ýurdumyzyň içinde tertip-düzgüniň berk berjaý edilişine gözegçilik etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlaryna we ähli edara-kärhanalaryň, häkimlikleriň ýolbaşçylaryna gije-gündiziň dowamynda nobatçylygy guramak tabşyryldy.

Mejlisde döwlet durmuşynyň beýleki möhüm meselelerine-de garaldy hem-de pudaklary ösdürmäge gönükdirilen käbir resminamalar kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz sanly ulgam arkaly geçirilen giňişleýin mejlisi jemläp, oňa gatnaşanlaryň ählisini ýetip gelýän baýram — Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutlady we hemmelere berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, ýurdumyzyň gülläp ösmeginiň bähbidine alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

(TDH-niň maglumatlary esasynda taýýarlanyldy).


 Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

Aşgabatda Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň XXIV maslahaty geçirildi

20-nji sentýabrda ýurdumyzyň baş baýramy bolan Garaşsyzlyk gününiň öňüsyrasynda paýtagtymyzyň «Mekan» köşgünde Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň XXIV maslahaty geçirildi.

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda geçirilen foruma daşary ýurtlarda kowçum bolup ýaşaýan türkmenleriň wekilleri we Watanymyzyň dürli künjeklerinden gelen ildeşlerimiz gatnaşdylar.

Şanly waka mynasybetli paýtagtymyzyň «Mekan» köşgüniň öňündäki meýdançada medeniýet işgärleriniň we sungat ussatlarynyň aýdym-sazly çykyşlary ýaýbaňlandyryldy.

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow belent ruha beslenen aýdym-sazlary diňläp, olary ýerine ýetirijiler bilen söhbetdeş boldy.

Bu ýere ýygnanan aýdymçy-sazandalaryň uzak ýyllaryň dowamynda beýik halypalar bilen işländigini we häzirki döwürde olaryň özleriniň ussat halypalar bolmak bilen, milli sungatymyzy häzirki zaman estrada usullary bilen baýlaşdyrýandyklaryny belläp, Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow olara türkmen halkynyň ruhuna kybap gelýän hem-de mähriban topragymyzyň ajaýyplyklaryny, Watanymyzyň ýeten derejesini, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda amala aşyrylýan beýik işleri wasp edýän täze aýdymlary döretmekde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Maslahat başlanmazynyň öňüsyrasynda, oňa gatnaşyjylar bu ýerde türkmen halkynyň baý medeni mirasyny, taryhyny, özboluşly dessurlaryny hemmetaraplaýyn we köp öwüşginli esasda görkezýän amaly-haşam sungatynyň eserleriniň sergisi bilen tanyşdylar.

Maslahata gatnaşyjylar Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşigine (DTYB) ýolbaşçylyk edýän türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowy şowhunly el çarpyşmalar bilen mübäreklediler.

Gahryman Arkadagymyz foruma gatnaşyjylaryň öňünde giriş sözi bilen çykyş etdi.

Türkmen halkynyň Milli Lideri Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň XXIV maslahatyny açyk diýip yglan etdi.

Dabaraly ýagdaýda Türkmenistanyň Döwlet senasy ýaňlandy.

Soňra Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň täze maksatlaryny we wezipelerini nazara almak bilen, DTYB-yň ýerine ýetiren işleri baradaky hasabatlary hem-de onuň işiniň esasy ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmagy özünde jemleýän forumyň gün tertibi biragyzdan tassyklanyldy.

Hormatly Prezidentimiziň maslahata gatnaşyjylara iberen Gutlagyny okamak üçin Gahryman Arkadagymyza söz berildi.

Maslahatyň dowamynda daşary ýurtly wekiller halkymyzyň abadan durmuşynyň we Türkmenistanyň halkara giňişlikdäki abraýynyň ýokarlanmagyna gönükdirilen, üstünlikli durmuşa geçirilýän iri möçberli durmuş-ykdysady maksatnamalar, ýurdumyzda amala aşyrylýan we dünýä döwletleri bilen netijeli hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de ösdürilmegini şertlendirýän iri halkara taslamalar bilen tanyşdyryldy.

Soňra maslahata gatnaşýan daşary ýurtly watandaşlarymyza söz berildi. Çykyş edenler pederleriň mukaddes topragyna gelip görmäge we häzirki döwürde şöhraty dünýä dolan Türkmenistanyň gazanan üstünlikleri bilen içgin tanyşmaga döredilen mümkinçilik üçin çuňňur hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Eýrandan, Täjigistandan we Özbegistandan gelen wekiller DTYB-yň daşary ýurtlardaky bölümleriniň işleri barada gürrüň berip, häzirki döwürde Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň sebitiň döwletleri bilen ähli ugurlarda däp bolan dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny, özara bähbitli hyzmatdaşlygy hemmetaraplaýyn ösdürmäge bolan gyzyklanmalaryny äşgär edýändigini uly buýsanç bilen nygtadylar.

Maslahata gatnaşyjylaryň şowhunly el çarpyşmalary astynda DTYB-yň Prezidenti birleşigiň birnäçe agzasyny «Ynsanperwerligiň sarpasy» nyşany bilen sylaglamak hem-de Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň XXV maslahatyny 2024-nji ýylyň sentýabr aýynda çagyrmak hakynda Kararlara gol çekdi.

Soňra guramanyň has tapawutlanan agzalaryny, şol sanda daşary ýurtlarda kowçum bolup ýaşaýan türkmenleriň wekillerini «Ynsanperwerligiň sarpasy» nyşany bilen sylaglamak dabarasy boldy.

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň hormatly sylaglary gowşurmagy DTYB-yň guraýan çärelerine işjeň gatnaşýan daşary ýurt raýatlarynyň we türkmenistanlylaryň döwlet derejesinde sarpalanýandygynyň nobatdaky beýanyna öwrüldi.

Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň XXIV maslahaty tamamlanandan soňra, oňa gatnaşyjylar hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň adyna Ýüzlenme kabul etdiler.

«Mekan» köşgüniň belent sahnasynda ýurdumyzyň medeniýet işgärleriniň, sungat ussatlarynyň mähriban topragymyzy wasp edýän aýdym-sazlary döredijiligiň we ösüşiň ýoly bilen ynamly öňe barýan Watanymyzyň belent abraýynyň senasy bolup ýaňlandy.

***

Asylly däbe görä, daşary ýurtly watandaşlarymyz Türkmenistanyň ýetip gelýän Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramy mynasybetli guraljak ähli toý-dabaralara gatnaşarlar.

 

(TDH-niň maglumatlary esasynda taýýarlanyldy).

Aşgabatda Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer
birleşiginiň XXIV maslahaty geçirildi

top news

Gruziýada Türkmenist...

Türkmenistanyň Prezi...

Türkmenistanyň Mini...

Aşgabatda Dünýä türk...

Türkmenistanyň Prezi...

Advertisement

Soňky habarlar

Sentýabr 26, 2023

Gruziýada Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygyna bagyşlanan brifing geçirildi

25-nji sentýabrda Türkmenistanyň Gruziýadaky ilçihanasynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy, şeýle hem Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji mejlisinde eden taryhy çykyşyna bagyşlanyp Gruziýanyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriň wekilleri üçin brifing geçirildi.

Türkmenistanyň Gruziýadaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi D.Seýitmämmedow brifingde çykyş edip, Garaşsyzlyk ýyllaryň içinde syýasy, ykdysady, medeni we jemgyýetçilik ugurlarynda ägirt uly üstünlikleriň gazanylandygyny belläp geçdi. Gahryman Arkadagymyz tarapyndan başy başlanan uly özgerişlikler Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda üstünlikli dowam etdirilýändigi nygtaldy.

Parahatçylyk söýüjilikli, oňyn Bitaraplyk, giň halkara hyzmatdaşlyk syýasatyna eýerýän Türkmenistan döwletara derejede bolşy ýaly, abraýly halkara guramalaryň çäklerinde-de netijeli gatnaşyklary işjeň ösdürilýändigi bellenildi.

Brifingiň dowamynda diplomat Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji mejlisiniň belent münberinde eden maksatnamalaýyn çykyşyndaky esasy başlangyçlary we teklipleri bilen tanyşdyrdy.

Yzygiderli syýasy gepleşikleriň işjeň ösdürilmeginiň, ykdysady gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagynyň, köp ugurly medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlyk ugurlarynyň esasynda oňyn türkmen-gruzin gatnaşyklarynyň çalt depginde ösýändigi nygtaldy.

Brifinge gatnaşyjylara ýurdumyzyň ýeten sepgitleri, şeýle-de türkmen halkynyň taryhy we medeniýeti bilen tanyşdyrýan wideo görkezildi.

Brifingiň çäklerinde türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň kitaplarynyň, şeýle hem türkmen halkynyň medeni we sungat eserlerine bagyşlanan sergi guraldy. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi web saýtynda aýdylýar.

 

Sentýabr 26, 2023

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastynyň gubernatoryny kabul etdi

Düýn, 25-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastynyň gubernatory Igor Babuşkini kabul etdi.

Russiýanyň iri sebitiniň ýolbaşçysy türkmen topragynda bildirilen myhmansöýerlik üçin hoşallygyny beýan edip, döwlet Baştutanymyzy Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden gutlady.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow gutlaglar we hoşniýetli sözler üçin myhmana minnetdarlyk bildirip, Russiýa, şol sanda onuň sebitleri bilen netijeli gatnaşyklaryň mundan beýläk-de pugtalandyrylmagynyň Türkmenistanyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini aýtdy.

Myhman hem öz gezeginde, hormatly Prezidentimiz bilen bolan şol duşuşygyň ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň täze derejä çykarylmagynda möhüm ähmiýetiniň bolandygyny buýsanç bilen belledi.

Duşuşygyň dowamynda özara haryt dolanyşygynda harytlaryň görnüşlerini giňeltmek babatda umumy maksatlaryň bardygy aýdyldy. Şunuň bilen baglylykda, türkmen tarapynyň işewür toparlaryň arasynda has ýakyn gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna gyzyklanma bildirýändigi nygtaldy.

Duşuşygyň barşynda Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň kuwwatynyň doly derejede durmuşa geçirilmeginiň uly geljeginiň bardygy bellenildi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenbaşy Halkara deňiz porty bilen Astrahan oblastynyň portlarynyň arasyndaky üstaşyr ulag mümkinçiliklerini ulanmak boýunça netijeli tekliplere garamaga taýýardygyny aýtdy. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz maýa goýum hyzmatdaşlygyny giňeltmek üçin ýurdumyzyň edaralarynyň we hususy bölegiň wekilleriniň Astrahanyň aýratyn ykdysady zolaklarynyň mümkinçiliklerini öwrenmeginiň maksadalaýyk boljakdygyny nygtady we Türkmenistanyň Astrahan oblasty bilen hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegi maksat edinýändigini aýtdy.

Myhman amatly maýa goýum ýagdaýy döredilen Türkmenistanda meşhur rus kompaniýalarynyň işleýändiklerini kanagatlanma bilen belledi. Bu kompaniýalar bilen dürli ulgamlarda birnäçe möhüm taslamalar bilelikde amala aşyryldy we hyzmatdaşlygy ähli ulgamlarda giňeltmek hem-de diwersifikasiýalaşdyrmak üçin oňat mümkinçilikler bar.

Duşuşygyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow we Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastynyň gubernatory Igor Babuşkin däp bolan dostlukly, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de okgunly ösdüriljekdigine ynam bildirdiler.

 

Sentýabr 25, 2023

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

22-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onuň barşynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy, käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Mejlise Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary, welaýatlaryň hem-de Aşgabat şäheriniň häkimleri çagyryldy.

Döwlet Baştutanymyz mejlisi açyp, hemişe bolşy ýaly, biz jenaýat edendikleri üçin iş kesilen we eden etmişlerine ökünip, ak ýürekden toba gelen raýatlaryň uly baýramlarymyzyň öň ýanynda günäsini geçýäris, beýik ata-babalarymyzyň rehimdarlyk, ynsanperwerlik ýörelgelerinden ugur alyp, olary jeza çekmekden boşatmak ýaly sahawatly çäreleri yzygiderli geçirip durýarys diýip belledi.

Şunuň bilen baglylykda, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Raýatlyk we günä geçmek meseleleri boýunça teklipleri taýýarlamak baradaky toparyň başlygy B.Gündogdyýewe söz berildi. Ol jenaýat edendikleri üçin iş kesilen raýatlaryň Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk baýramy mynasybetli günäsini geçmek boýunça bu toparyň geçiren işleri barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, asylly däbimize eýerip, iş kesilen 1180 raýatymyzyň berkarar döwletimiziň Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli günäsini geçmek hakynda Permana gol çekýändigini aýtdy.

Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, goranmak ministri B.Gündogdyýewe hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary bilen bilelikde günäsi geçilen adamlaryň ählisini tussaglykdan boşadyp, olar ýakyn wagtda öz öýlerine, maşgala agzalarynyň arasyna barar ýaly ähli zerur işleri geçirmek tabşyryldy. Welaýatlaryň, etraplaryň, şäherleriň häkimlerine, beýleki ýolbaşçylara günäsi geçilen adamlary iş bilen üpjün etmek boýunça zerur çäreleri görmek tabşyryldy.

Döwlet Baştutanymyz günäsi geçilen adamlara bolsa yhlasly zähmet çekip, ýurdumyzda amala aşyrylýan giň gerimli işlere öz goşantlaryny goşmaklaryny, eziz Watanymyza ak ýürekden hyzmat edip, halal zähmetiň hözirini görüp ýaşamaklaryny arzuw etdi.

Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisiniň dowamynda Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary H.Geldimyradow, B.Amanow, T.Atahallyýew, B.Annamämmedow, B.Atdaýew, M.Mämmedowa, N.Amannepesow, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow, Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew gözegçilik edýän ulgamlarynda alnyp barylýan işler baradaky hasabatlary, şeýle-de ýurdumyzyň welaýatlarynyň häkimleri hasabatlary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Atdaýew Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe söwda ulgamyny döwrebaplaşdyrmak, daşary söwdanyň möçberini artdyrmak we giňeltmek boýunça görülýän maksatnamalaýyn çäreler barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, gazna bazarynyň netijeliligini ýokarlandyrmak maksady bilen, «Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň işini kämilleşdirmegiň 2020 — 2025-nji ýyllar üçin Strategiýasyna» we döwrüň talaplaryna laýyklykda, ýurdumyzyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň işini kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada aýdyldy.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, Döwlet haryt-çig mal biržasynyň düzümini kämilleşdirmegiň wajypdygyna ünsi çekdi we birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Döwlet Baştutanymyz birža hyzmatlarynyň sanly ulgam arkaly amala aşyrylmagynyň hasabyna maglumat tehnologiýalarynyň mümkinçilikleriniň ýokarlandyrylmagy bilen zähmet öndürijiligini artdyrmaga, ylalaşyklary bellige almak işini çaltlandyrmaga mümkinçilik berjekdigini aýtdy we wise-premýere bu ugurdaky işleri dowam etdirmegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň agzalaryna ýüzlenip, şu baýramçylyk günlerinde Birleşen Milletler Guramasyndan gelip gowşan şatlykly habara ünsi çekdi. Bu guramanyň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) Bütindünýä mirasy komitetiniň giňişleýin mejlisinde Türkmenistanyň Özbegistan we Täjigistan Respublikalary bilen bilelikde hödürlän «Beýik Ýüpek ýoly: Zarawşan — Garagum geçelgesi», şeýle hem Türkmenistanyň Özbegistan we Gazagystan Respublikalary bilen bilelikde hödürlän «Aram guşaklykdaky Turan çölleri» atly köptaraplaýyn hödürnamalaryny bu guramanyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizmek hakynda çözgüt biragyzdan kabul edildi. Ýurdumyzyň «Bereketli Garagum», «Gaplaňgyr» döwlet tebigy goraghanalarynyň, «Repetek» döwlet biosfera goraghanasynyň we onuň «Ýerajy» çäkli goraghanasynyň çöl ekoulgamlarynyň hem ýokarda agzalan sanawa girizilendigi bellärliklidir.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzda toýlaryň toýlara, baýramlaryň baýramlara ulaşýandygyny belläp, mejlise gatnaşyjylary we Türkmenistanyň ähli halkyny bu ajaýyp waka bilen tüýs ýürekden gutlady.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistanyň raýatlygyna kabul etmek we ýurdumyzda ýaşamak üçin ygtyýarnamalary bermek hakynda hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, mejlise gatnaşyjylaryň el çarpyşmalary astynda 1 müň 301 adamy Türkmenistanyň raýatlygyna kabul etmek hakynda Permana hem-de 265 adama Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnama bermek hakynda Karara gol çekdi.

Sanly ulgam arkaly geçirilýän giňişleýin mejlisiň dowamynda oňa gatnaşyjylar hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy doglan güni, şeýle hem döwlet Baştutanymyzy we türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowy Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutlap, berk jan saglyk, uzak ömür, Garaşsyz Türkmenistanyň mundan beýläk-de okgunly ösmeginiň we mähriban halkymyzyň abadançylygynyň, rowaçlygynyň bähbidine alyp barýan döwlet ähmiýetli işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdiler.

Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisine gatnaşyjylara gutlaglar üçin minnetdarlyk bildirip we olara ýüzlenip, şu günler baky Bitarap ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramyny giňden toýlaýandygyny belledi.

Berkarar döwletimizde raýatlarymyzyň abadan we bagtyýar durmuşda ýaşamagy üçin uly işler alnyp barylýar. Ine, şu günlerem, uly baýramymyzyň öň ýanynda şähergurluşyk maksatnamamyz bilen bagly birnäçe çäreleri geçirýäris. Bagtyýar raýatlarymyz üçin täze ýaşaýyş jaýlaryny açyp ulanmaga berýäris, täze binalaryň düýbüni tutýarys. Munuň özi Garaşsyz döwletimiziň adam hakynda edýän hakyky aladasynyň ýene-de bir aýdyň mysalydyr diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, goranmak ministri B.Gündogdyýewe hem-de harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylaryna ýüzlenip, baýramçylyk günlerinde örän köp çäreleri geçirmegiň göz öňünde tutulýandygy bilen baglylykda, döwlet serhedinden başlap, ýurdumyzyň içinde tertip-düzgüniň berk berjaý edilişine gözegçilik etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlaryna we ähli edara-kärhanalaryň, häkimlikleriň ýolbaşçylaryna gije-gündiziň dowamynda nobatçylygy guramak tabşyryldy.

Mejlisde döwlet durmuşynyň beýleki möhüm meselelerine-de garaldy hem-de pudaklary ösdürmäge gönükdirilen käbir resminamalar kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz sanly ulgam arkaly geçirilen giňişleýin mejlisi jemläp, oňa gatnaşanlaryň ählisini ýetip gelýän baýram — Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutlady we hemmelere berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, ýurdumyzyň gülläp ösmeginiň bähbidine alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

(TDH-niň maglumatlary esasynda taýýarlanyldy).


Sentýabr 25, 2023

Aşgabatda Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň XXIV maslahaty geçirildi

20-nji sentýabrda ýurdumyzyň baş baýramy bolan Garaşsyzlyk gününiň öňüsyrasynda paýtagtymyzyň «Mekan» köşgünde Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň XXIV maslahaty geçirildi.

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda geçirilen foruma daşary ýurtlarda kowçum bolup ýaşaýan türkmenleriň wekilleri we Watanymyzyň dürli künjeklerinden gelen ildeşlerimiz gatnaşdylar.

Şanly waka mynasybetli paýtagtymyzyň «Mekan» köşgüniň öňündäki meýdançada medeniýet işgärleriniň we sungat ussatlarynyň aýdym-sazly çykyşlary ýaýbaňlandyryldy.

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow belent ruha beslenen aýdym-sazlary diňläp, olary ýerine ýetirijiler bilen söhbetdeş boldy.

Bu ýere ýygnanan aýdymçy-sazandalaryň uzak ýyllaryň dowamynda beýik halypalar bilen işländigini we häzirki döwürde olaryň özleriniň ussat halypalar bolmak bilen, milli sungatymyzy häzirki zaman estrada usullary bilen baýlaşdyrýandyklaryny belläp, Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow olara türkmen halkynyň ruhuna kybap gelýän hem-de mähriban topragymyzyň ajaýyplyklaryny, Watanymyzyň ýeten derejesini, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda amala aşyrylýan beýik işleri wasp edýän täze aýdymlary döretmekde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Maslahat başlanmazynyň öňüsyrasynda, oňa gatnaşyjylar bu ýerde türkmen halkynyň baý medeni mirasyny, taryhyny, özboluşly dessurlaryny hemmetaraplaýyn we köp öwüşginli esasda görkezýän amaly-haşam sungatynyň eserleriniň sergisi bilen tanyşdylar.

Maslahata gatnaşyjylar Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşigine (DTYB) ýolbaşçylyk edýän türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowy şowhunly el çarpyşmalar bilen mübäreklediler.

Gahryman Arkadagymyz foruma gatnaşyjylaryň öňünde giriş sözi bilen çykyş etdi.

Türkmen halkynyň Milli Lideri Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň XXIV maslahatyny açyk diýip yglan etdi.

Dabaraly ýagdaýda Türkmenistanyň Döwlet senasy ýaňlandy.

Soňra Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň täze maksatlaryny we wezipelerini nazara almak bilen, DTYB-yň ýerine ýetiren işleri baradaky hasabatlary hem-de onuň işiniň esasy ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmagy özünde jemleýän forumyň gün tertibi biragyzdan tassyklanyldy.

Hormatly Prezidentimiziň maslahata gatnaşyjylara iberen Gutlagyny okamak üçin Gahryman Arkadagymyza söz berildi.

Maslahatyň dowamynda daşary ýurtly wekiller halkymyzyň abadan durmuşynyň we Türkmenistanyň halkara giňişlikdäki abraýynyň ýokarlanmagyna gönükdirilen, üstünlikli durmuşa geçirilýän iri möçberli durmuş-ykdysady maksatnamalar, ýurdumyzda amala aşyrylýan we dünýä döwletleri bilen netijeli hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de ösdürilmegini şertlendirýän iri halkara taslamalar bilen tanyşdyryldy.

Soňra maslahata gatnaşýan daşary ýurtly watandaşlarymyza söz berildi. Çykyş edenler pederleriň mukaddes topragyna gelip görmäge we häzirki döwürde şöhraty dünýä dolan Türkmenistanyň gazanan üstünlikleri bilen içgin tanyşmaga döredilen mümkinçilik üçin çuňňur hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Eýrandan, Täjigistandan we Özbegistandan gelen wekiller DTYB-yň daşary ýurtlardaky bölümleriniň işleri barada gürrüň berip, häzirki döwürde Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň sebitiň döwletleri bilen ähli ugurlarda däp bolan dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny, özara bähbitli hyzmatdaşlygy hemmetaraplaýyn ösdürmäge bolan gyzyklanmalaryny äşgär edýändigini uly buýsanç bilen nygtadylar.

Maslahata gatnaşyjylaryň şowhunly el çarpyşmalary astynda DTYB-yň Prezidenti birleşigiň birnäçe agzasyny «Ynsanperwerligiň sarpasy» nyşany bilen sylaglamak hem-de Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň XXV maslahatyny 2024-nji ýylyň sentýabr aýynda çagyrmak hakynda Kararlara gol çekdi.

Soňra guramanyň has tapawutlanan agzalaryny, şol sanda daşary ýurtlarda kowçum bolup ýaşaýan türkmenleriň wekillerini «Ynsanperwerligiň sarpasy» nyşany bilen sylaglamak dabarasy boldy.

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň hormatly sylaglary gowşurmagy DTYB-yň guraýan çärelerine işjeň gatnaşýan daşary ýurt raýatlarynyň we türkmenistanlylaryň döwlet derejesinde sarpalanýandygynyň nobatdaky beýanyna öwrüldi.

Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň XXIV maslahaty tamamlanandan soňra, oňa gatnaşyjylar hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň adyna Ýüzlenme kabul etdiler.

«Mekan» köşgüniň belent sahnasynda ýurdumyzyň medeniýet işgärleriniň, sungat ussatlarynyň mähriban topragymyzy wasp edýän aýdym-sazlary döredijiligiň we ösüşiň ýoly bilen ynamly öňe barýan Watanymyzyň belent abraýynyň senasy bolup ýaňlandy.

***

Asylly däbe görä, daşary ýurtly watandaşlarymyz Türkmenistanyň ýetip gelýän Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramy mynasybetli guraljak ähli toý-dabaralara gatnaşarlar.

 

(TDH-niň maglumatlary esasynda taýýarlanyldy).

Sentýabr 25, 2023

Türkmenistanyň Prezidenti «C5+1» köptaraplaýyn hyzmatdaşlygynyň birinji duşuşygyna gatnaşdy

BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji essiýasyna gatnaşmak üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda iş saparynda bolan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow 19-njy sentýabrda «C5+1» köptaraplaýyn hyzmatdaşlygynyň birinji taryhy duşuşygyna gatnaşdy.

Prezidentler derejesindäki bu birinji duşuşyk meseleleriň giň toplumyny, şol sanda sebit howpsuzlygy, söwda we özara baglanyşyk, howanyň üýtgemegi bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin mümkinçilik boldy.

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti Jozef Baýdeniň başlyklyk etmeginde geçirilen ýokary derejeli çärä Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon, Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew hem gatnaşdylar.

Bellenilişi ýaly, şu gezekki duşuşyk Merkezi Aziýa döwletleri bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasyndaky uzak möhletleýin strategik gatnaşyklaryň ösdürilmeginiň maksat edinilýändigini görkezýär. Şeýle çemeleşme dostlukly, özara hormat goýmak esasyndaky gatnaşyklarymyz, hyzmatdaşlygyň toplanan oňyn tejribesi, özara bähbitlere düşünilmegi, Merkezi Aziýada parahatçylygyň, durnuklylygyň, ykdysady ösüşiň we abadançylygyň bähbidine ulanylyp bilinjek we hökman ulanylmaly uly kuwwata hakyky baha berilmegi bilen şertlendirilendir.

Duşuşygyň dowamynda altytaraplaýyn hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri gyzyklanma bildirilip, ara alnyp maslahatlaşyldy. Merkezi Aziýanyň we ABŞ-nyň döwlet Baştutanlarynyň çykyşlarynda bilelikdäki işiň geljekki ileri tutulýan ugurlary kesgitlenildi.

Ýokary derejeli duşuşyga gatnaşyjylaryň umumy pikirine görä, parahat we gülläp ösýän Merkezi Aziýa BMG-niň Tertipnamasyny, onuň esas goýujy ýörelgelerini berjaý etmek arkaly ähli ýurtlaryň Garaşsyzlyga, özygtyýarlylyga we çäk bitewülige hemişelik ygrarlylygyny talap edýär. Bellenilişi ýaly, bu sammit Merkezi Aziýada özara düşünişmegi, ynamy pugtalandyrmaga, howpsuzlygy we durnuklylygy üpjün etmäge, söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de ösdürilmegi üçin amatly şertleri döretmäge itergi berer.

Şeýle hem şol gün döwlet Baştutanymyz Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasynyň çäklerinde ABŞ-nyň Prezidentiniň howanyň üýtgemegi meseleleri boýunça Ýörite wekili Jon Kerri bilen duşuşdy.

***

Soňra hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow «Metropoliten» sungat muzeýine ugrady. Döwlet Baştutanymyz bu ýerde BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasy mynasybetli ABŞ-nyň Prezidentiniň adyndan guralan resmi kabul edişlige gatnaşdy.

Resmi kabul edişlik hem-de Nýu-Ýorka iş saparynyň maksatnamasy tamamlanandan soňra, döwlet Baştutanymyz Jon F.Kennedi adyndaky Halkara howa menziline bardy we şol ýerden Watanymyza ugrady.

Hormatly Prezidentimiziň BMG-niň Baş Assambleýasynda öňe süren başlangyçlary dünýä bileleşigi tarapyndan giň goldawa eýe boldy. Döwlet Baştutanymyzyň bu gezekki saparynyň netijeli häsiýete eýe bolmagy halkymyzy täze zähmet üstünliklerine ruhlandyrdy. Munuň özi hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda amala aşyrylýan dünýä ähmiýetli beýik işleriň rowaçlyklara beslenýändiginiň nobatdaky  beýanyna öwrüldi.

(TDH-niň maglumatlary esasynda taýýarlanyldy).

Advertisement

Habarlaşmak üçin

biznes.reklama@list.ru
biznesreklama@sanly.tm

+993 12 237795
+993 12 237792

Salgysy

Bitarap Türkmenistan şaýoly,
jaý 593, Aşgabat, Türkmenistan, 744000