Jemgyýet

Jemgyýet
91 gün 9 sagat öň
«Coca-Cola»-nyň şu ýylyň üçünji çärýeginde arassa girdejisi 9 göterim ýokarlandy

2023-nji ýylyň üçünji çärýeginde «Coca-Cola» kompaniýasynyň arassa girdejisi 9 göterim, ýagny 3,08 milliard amerikan dollary möçberinde ýokarlandy. Bu görkeziji geçen ýylyň degişli döwründe 2,82 milliard amerikan dollara deňdi. Şeýle-de kompaniýanyň üçünji çärýekde her paýnamadan alan girdejisi 65 sentden 71 sente çenli ýokarlandy.

2023-nji ýylyň ýanwar — sentýabr aýlarynyň jemleri boýunça kompaniýanyň arassa girdejisi 16 göterim ýa-da 8,71 milliard amerikan dollar köpeldi. Umumy girdejisi bolsa 34,9 milliard amerikan dollaryna ýetdi. Hasabat döwründe «Coca-Cola» kompaniýasynyň paýnamalarynyň bahasy 2 göterim artyp, 9 milliard amerikan dollara barabar boldy. Her bir paýnamadan alan girdejisi bolsa 1,74-den 2,02 amerikan dollara çenli köpeldi.

«Coca-Cola» kompaniýasy 2023-nji ýylyň jemleri boýunça girdejisiniň 10-11 göterime çenli artmagyna garaşýar.

Taýýarlan: Bahar HUDAÝGULYÝEWA,

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar

we informatika institutynyň talyby.

 

 


Habarlaşmak üçin

biznes.reklama@list.ru
biznesreklama@sanly.tm

+993 12 237795
+993 12 237792

Salgysy

Bitarap Türkmenistan şaýoly,
jaý 593, Aşgabat, Türkmenistan, 744000