Jemgyýet

Jemgyýet
21 gün 1 sagat öň
«Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy»

  Akyldar şahyrymyz bagyşlanan «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly mynasybetli ýurdumyzda hem-de bütin dünýäde halkara maslahatlar, ylmy-amaly duşuşyklar we beýleki dabaralar giň gerimde geçirilip, häzirki günlerde hem dowam edýär.

       Milli Liderimiz tarapyndan başy başlanylyp, Arkadagly Gahryman Serdarymyz tarapyndan mynasyp dowam etdirilýän eziz Watanymyzyň Bitaraplygyň ähmiýetini has-da ýokarlandyrmak boýunça bilelikdäki işiň netijeli häsiýete eýe bolmagy aýratyn bellärliklidir.

    Bagtyýar günlerimiziň başynda duran «Döwlet adam üçindir!» diýen baş şygary nesillere ýol-ýörelge bolup durýan Milli Liderimiziň, «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýen parasatly ýörelgesini durmuşa geçirýän Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlary sag, başlary dik, ömürleri uzak bolsun! Il-ýurt bähbitli, dünýä ähmiýetli alyp barýan beýik işleri, adalatly syýasaty mundan beýläk-de rowaçlansyn, bütin dünýäde dabaralansyn!

Dilber MEREDOWA,

Aşgabat şäherindäki agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň talyby.

30.05.2024


Habarlaşmak üçin

biznes.reklama@list.ru
biznesreklama@sanly.tm

+993 12 237795
+993 12 237792

Salgysy

Bitarap Türkmenistan şaýoly,
jaý 593, Aşgabat, Türkmenistan, 744000