Jemgyýet

Jemgyýet
9 gün 4 sagat öň
Görk agyzdan

Her gün möwsümleýin ýetişýän ter gök önümleri, miweleri köpräk iýmeli hem-de iýmitiň düzümine kösükli, däneli önümleri, maňyzlary goşmaly. Sebäbi kösükliler we maňyzlar ösümlik beloklarynyň esasy çeşmesidir. Rafinirlenen krahmalyň, şekeriň, ýaglaryň we duzuň ulanylmagyny iýmitiň düzüminde mümkin boldugyndan azaltmaly.

Doýgun däl ýaglaryň doýgun we transizomerli ýaglardan peýdalydygyny her bir adam, esasan hem, öý bikeleri bilmelidirler. Doýgun däl ýaglar, ýagny balygyň, maňzyň, günebakaryň, zeýtunyň ýagy sagdyn iýmitlenmegiň bir bölegidir.

Ýagly etiň düzümindäki we mesgedäki ýaglar doýgun ýaglardyr. Bulary iýmitde azaltmaly. Onuň üçin düzüminde ýag bolmadyk et böleklerini ulanmaly. Iýmitiň düzümine balyk hökman goşulmalydyr. Balyk belogyň, witaminleriň we omega-3 doýgun däl turşularyň çalşyryp bolmaýan çeşmelerine degişlidir.

Önümler sowadyjy enjamda ýerleşdirilmelidir. Öýde tagamlary ýygy-ýygydan az mukdarda taýýarlaň! Iýmit önümleriniň ýüzünde haçan öndürilendigi we saklanyş möhleti barada maglumatlary okamagy endik ediniň! Günüň dowamynda pesinden 30 minut fiziki işjeň ýagdaýda bolmaga çalyşmaly.

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we

derman senagaty ministrliginiň Saglygy goraýşyň habarlar merkezi

 


Habarlaşmak üçin

biznes.reklama@list.ru
biznesreklama@sanly.tm

+993 12 237795
+993 12 237792

Salgysy

Bitarap Türkmenistan şaýoly,
jaý 593, Aşgabat, Türkmenistan, 744000