Edebiýat

Edebiýat
9 gün 7 sagat öň
Allam bize Käbä tarap ýol açdy

Bäş parzyň biridir haj zyýaraty,

Ata-babalarymyz arzuwlap geçdi.

Bu gün bolsa meňem nesibäm çekip,

Allam bize Käbä tarap ýol açdy.

 

Mukaddes topragyň gudraty güýçli,

Ýer ýüzünden ençe musulman üýşdi,

Teşnelere zemzem suwy ýetişdi,

Allam bize Käbä tarap ýol açdy.

 

Käbäniň gapysy açyldy giňden,

Beýtullada ýaş saçyldy gözümden,

fiTogap etdik, nefil okap öňünde,

Allam bize Käbä tarap ýol açdy.

                    ***

Dileg-dogalarmyz kabul et, Alla,

Musulmanlaň arzuwydyr beýtulla,

Gelmek nesip etsin gelmedik bendä,

Bagyşla günämiz, ýardam et, golda.

 

Doga edip, çykdyk Safa, Merweden,

Biraz wagtdan soň Minada düşdük.

Arafat dagyna gitdik ertesi,

Öýle namazyny ikindä goşduk.

 

Muzdelefä geldik Gün ýaşan mahal,

Ýassyda okadyk agşam namazyn.

Dagdan daş çöpledik kyrk dokuz sany,

Meýdanda geçirdik gijäniň baryn.

 

Saba-säher ertir namaz okaldy,

Ele alyp düýnki çöplän daşymyz.

Jamarata tarap rowana bolduk,

Şeýtanlaryň öýi boldy nyşanmyz.

 

Üç gün yzly-yzyna şeýtan daşlandy,

Hemem ýatman togap etdik Käbede.

Onlarça gün zyýarata gatnaldy,

Hoşlaşyp, Medinä ugur alyndy.

 

Pygamber gubruna zyýarat etdik,

Salam berdik hem getirdik salamlar

fidiýip, gapdalynda nefil okadyk ,

Dileg edip bagtyn bar musulmanlaň.

 

Pygamberden galan hurma bagy hem

Ilki guran metjit-namaz jaýy bar.

Bir metjitde öňki-soňky kybla jem,

Bu bir gudrat aklyň haýran eýleýär.

 

Hyýal hasyl boldy, ýetdik arzuwa,

Jemi otuz günläp etdik zyýarat.

Mekge, Medineden öýe gaýtdyk soň,

Üç ýarym sagatdan geldik salamat.

 

Ýeňil geçen haj parzyna sebäpkär

Arkadagly Gahryman Serdarymyz.

Allam, Özüň gora, bol howandary,

Hajylaryň hem halkyň Hossarynyň.

Rahman DÖWLETOW,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Iş dolandyryş

bölüminiň başlygy


Habarlaşmak üçin

biznes.reklama@list.ru
biznesreklama@sanly.tm

+993 12 237795
+993 12 237792

Salgysy

Bitarap Türkmenistan şaýoly,
jaý 593, Aşgabat, Türkmenistan, 744000