Oba hojalyk

Oba hojalyk
206 gün 6 sagat öň
Finlýandiýada dänesiz, emeli kofe ýasaldy

Fin alymlary barlaghana şertlerinde kofe agajyndan kofe öýjügini döretdiler. Alymlaryň bellemegine görä, emeli usul bilen döredilen kofäniň tagamy 80 göterim adaty kofäniň tagamyny berýär. Bu synag Fin döwlet ylmy-barlag merkeziniň (VTT) alymlary tarapyndan üstünlikli geçirildi. Täze önüm «Beanless Coffee» adyny aldy. Seljeriş işiniň ýolbaşçysy Haýko Rişer: «Şeýle kofe taýýarlamak üçin birnäçe täze tehnologiýalar gerek bolar. Sebäbi kofe lazer şöhleleri arkaly gowrulýar» diýip düşündirýär. Synagyň şowly geçendigine garamazdan, täze önüme azyk önüminiň derejesi alynýança 4 ýyl töweregi wagt gerek bolar. Alymlar bolsa emeli kofäniň önüm öndürijilerde uly gyzyklanma döretjekdigine umyt edýärler.

Taýýarlan: Jennet ÇARYÝEWA,

Türkmen döwlet medeniýet institutynyň talyby.


Habarlaşmak üçin

biznes.reklama@list.ru
biznesreklama@sanly.tm

+993 12 237795
+993 12 237792

Salgysy

Bitarap Türkmenistan şaýoly,
jaý 593, Aşgabat, Türkmenistan, 744000