Oba hojalyk

Oba hojalyk
185 gün 9 sagat öň
Hytaýda robotlar bilen işleýän dünýäniň iň beýik gök önüm fermasy açyldy

Hytaýly alymlar dünýäniň iň beýik dik gök önüm fermasyny döretdiler.

Ferma Hytaýyň Siçuan welaýatynda guruldy. Ol 20 gatly jaýyň beýikligindäki binadyr. Taslamanyň esasy aýratynlygy häzirki zaman ýyladyşhana hyzmat edýän awtomatlaşdyrylan ulgamlaryň we robotlaryň peýdalanylmagydyr.

Bu taslamanyň işlenip düzülmegi netijesinde ýurduň ilaty howa şertlerine garamazdan, ter gök önümleri bilen üpjün ediler.


Habarlaşmak üçin

biznes.reklama@list.ru
biznesreklama@sanly.tm

+993 12 237795
+993 12 237792

Salgysy

Bitarap Türkmenistan şaýoly,
jaý 593, Aşgabat, Türkmenistan, 744000